1. Προϋποθέσεις και όροι: – με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό αποδέχεστε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
2. Θέμα – Το θέμα του διαγωνισμού είναι το μέλλον της Ελλάδας από μια προοδευτική, μεταρρυθμιστική άποψη. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει συμμετοχές που θεωρεί άσχετες με το θέμα.
3. Διοργανωτής – τα στοιχεία επικοινωνίας τους διοργανωτή είναι:
Friedrich-Naumann -Stiftung für die Freiheit (FNF)
Ave. de Cortenbergh 71
B-1000 Brussels, Belgium
Tel: +32 2 282 09 30
Για ερωτήσεις σχετικά με τον διαγωνισμό, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κο Αθανάσιο Γραμμένο (+30 213 0 333 667).
4. Συμμετέχοντες – ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε όποιον έχει συμπληρώσει τα 18 έτη και δεν έχει υπερβεί την ηλικία των 35 ετών (έως τις 30 Απριλίου 2015). Κάθε συμμετέχοντας έχει δικαίωμα να υποβάλει μόνο μία συμμετοχή.
5. Κριτική Επιτροπή – οι συμμετοχές θα κριθούν από μια κριτική επιτροπή που αποτελείται από πέντε μέλη. Θα επιλέξουν τις καλύτερες πρωτότυπες εργασίες, σύντομες ιστορίες ή κείμενα γνώμης. Οι αποφάσεις της κριτικής επιτροπής είναι τελεσίδικες και δεν θα υπάρξει περαιτέρω επικοινωνία σχετικά με αυτές.
6. Χρονοδιάγραμμα – ο διαγωνισμός αποτελείται από δύο φάσεις.
Στη φάση I, οι συμμετέχοντες εγγράφονται μέσω e-mail και υποβάλλουν το κείμενο τους στα ελληνικά ή στα αγγλικά. Τα κείμενα για τη φάση Ι θα γίνονται δεκτά μέχρι την Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015. Η κριτική επιτροπή θα επιλέξει τους πέντε νικητές που θα κληθούν να συμμετάσχουν στη φάση ΙΙ του διαγωνισμού. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την εβδομάδα που αρχίζει στις 30 Μαΐου 2015.
Στη φάση ΙΙ, οι φιναλίστ θα κληθούν να μεταφράσουν τα άρθρα στα αγγλικά (αν το πρωτότυπο είναι στα ελληνικά) ή στα ελληνικά (αν το πρωτότυπο είναι στα αγγλικά). Εναλλακτικά, μπορούν να απευθυνθούν στο FNF για τη μετάφραση, χωρίς καμία επιβάρυνση για τους ίδιους.
7. Έπαθλα – Τα κείμενα που θα επιλεγούν από την κριτική επιτροπή στο τέλος της φάσης Ι του διαγωνισμού θα δημοσιευτούν σε μια δίγλωσση έκδοση (ελληνικά-αγγλικά) μόνο εφόσον και η φάση ΙΙ ολοκληρωθεί ικανοποιητικά.
Επιπλέον, οι νικητές θα κερδίσουν τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική αποστολή του FNF στην Ουάσινγκτον. Η αποστολή θα διοργανωθεί σε συνεργασία με το Γραφείο τους Ιδρύματος στην Ουάσινγκτον και θα δώσει την ευκαιρία στους συγγραφείς να παρουσιάσουν τις ιδέες και τις απόψεις τους σε ένα ευρύ κοινό.
8. Διευκρινήσεις – τα κείμενα μπορούνα να ανήκουν στις εξής κατηγορίες: διήγημα, άρθρο, σχόλιο και λοιπά συναφή είδη. Κάθε καταχώρηση θα πρέπει να:
  • είναι στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα,
  • έχει μέγεθος όχι πάνω από 1,500 λέξεις,
  • είναι πρωτότυπο έργο του οποίου ο συγγραφέας δεν έχει προηγουμένως δημοσιεύσει για εμπορικούς ή επαγγελματικούς λόγους και δεν προσβάλλει τα δικαιώματα τρίτων,
  • αποσταλεί στο athens@fnst.org μέχρι την Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015.
Συνίσταται οι συμμετέχοντες να διατηρούν αντίγραφο των κειμένων τους.
9. Μη αποδεκτές συμμετοχές – Κείμενα δυσανάγνωστα ή απεσταλμένα μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτά. Ο διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για καθυστερημένα, μη παραδοθέντα ή απωλεσθέντα έγγραφα.
10. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας – Τα κείμενα πρέπει να είναι γραμμένα από έναν μόνο συγγραφέα. Βάσει των προδιαγραφών των επάθλων, κείμενα περισσότερων του ενός συγγραφέα δεν γίνονται αποδεκτά.
Οι συμμετέχοντες παραχωρούν το δικαίωμα στον διοργανωτή για την αποκλειστική χρήση των κειμένων. Αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα χρήσης και δημοσίευσης των κειμένων με κατάλληλο τρόπο.
11. Δημοσίευση – οι συμμετέχοντες παραχωρούν στον διοργανωτή τα απαραίτητα και σχετικά με την έκδοση του κειμένου δικαιώματα. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν με την χρήση του ονόματος και της φωτογραφίας τους για την έκδοση του υλικού. Ο διοργανωτής, διατηρεί επίσης το δικαίωμα να επεξεργαστεί την ανωτέρω έκδοση καθώς επίσης να μην δημοσιεύσει κάποιο κείμενο.
12. Απόρρητο – Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων διατηρούνται και χρησιμοποιούνται από τον διοργανωτή αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού. Προσωπικά στοιχεία δεν θα μεταβιβαστούν σε τρίτους.
13. Καταστάσεις ανωτέρας βίας – Μπορεί να προκύψουν γεγονότα που θα καταστήσουν την ολοκλήρωση του ανταγωνισμού αδύνατη για λόγους πέραν του ελέγχου του διοργανωτή. Στην περίπτωση αυτή, ο διοργανωτής δύναται να αναστείλει τον διαγωνισμό.